Skip to main content

ANBI LIONSGATE CHURCH


Naam van de instelling:
Lionsgate Church (KVK-nummer: 34366010)

(Wij staan sinds 19 oktober 2023 geregistreerd onder deze nieuwe naam. Daarvoor stonden wij geregistreerd onder de naam Evangelisch Centrum Berea Amsterdam)

Rekeningnummer: 
NL20 INGB 0007 618234

RSIN-nummer: 
808836778

Bezoekadres:
Joop Geesinkweg 313, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

Doelstelling
Artikel 3 uit onze statuten

 1. Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om Gods koninkrijk zichtbaar te maken, doen wat Jezus deed en mensen discipelen. Discipelen is onderwijzen en voorleven zodat zij een zegen kunnen zijn voor de mensen en maatschappij om hen heen.
 2. De doelstelling van het kerkgenootschap wordt verwezenlijkt door:
 • Verkondigen van het evangelie
 • Samenkomen;
 • Discipelen;
 • Toerusting en training;
 • Uitzenden van mensen om een zegen te zijn voor de maatschappij;
 • Materiele en immateriële (nood)hulp in binnen- en buitenlandHoofdlijnen van het beleidsplan 
Door middel van onderwijs en prediking worden de leden van de kerkelijke gemeente bemoedigd en opgebouwd in hun geloof. Naar de opdracht van het evangelie worden ook anderen bereikt middels evangelisatie en zending.

Bestuur

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester 

Beloningsbeleid
Er wordt geen beloningsbeleid gevoerd. Wij werken met vrijwilligers.

Actueel situatie
Op zondag komt de gemeente bijeen voor het zingen van liederen, gebed en prediking. Op andere dagen komen de leden bijeen in ander verband voor onderwijs, onderlinge bemoediging en praktische bijstand.
Anderen komen bijeen om hen die (nog niet) geloven te bereiken middels evangelisatie.
Buiten Nederland wordt zending bedreven door een aantal werkers die door de kerkelijke gemeente financieel worden ondersteund. 

Financien
De kerkelijke activiteiten zoals hierboven beschreven worden betaald uit de vrijwillige bijdragen (offergaven en tienden) van de gemeenteleden, uit collectes en andere verkrijgingen.


Stay up to date

lionsgate.church

Lionsgate Church  |  Joop Geesinkweg 313  |  1114 AB  Amsterdam - Duivendrecht
T 020 5929929  |  info@lionsgate.church